พิธีเจิมป้ายศูนย์ทดสอบบุคคล    
น.อ.นพนันทพงศ์  พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และข้าราชการ ศทบ.ยศ.ทอ. ทำพิธีเจิมป้ายศูนย์ทดสอบบุคคล

เนื่องจากย้ายฐานที่ตั้งหน่วย จากเดิมตึก ศภษ.ยศ.ทอ. ปัจจุบันตั้งที่ ชั้น๓ ห้องสมุด ยศ. ทอ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๗