.

 

 

ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ


สัญลักษณ์ประจำหน่วย

               ลักษณะสัญลักษณ์เป็นรูปอาร์มสีฟ้ามีชื่อหน่วย “ศูนย์ทดสอบบุคคล” อยู่ตามแนวโค้งด้านขอบล่างของอาร์ม ภายในอาร์มมี

เครื่องหมาย (Psi) สีขาวบรรจุที่กึ่งกลางของปีกสีทองอยู่บนคบเพลิงไขว้สีทองเครื่องหมายทั้งหมดล้อมด้วยช่อชัยพฤกษ์สีทอง


ความหมายของสัญลักษณ์

               1. เครื่องหมายรูปอาร์ม แสดงถึงหน่วยงานระดับกองของกองทัพอากาศ

               2. คบเพลิงไขว้ หมายถึง การทดสอบบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศและเป็นหน่วยงานที่

                   ขึ้นตรงกับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

               3. ช่อชัยพฤกษ์หมายถึงการทดสอบบุคคลที่จะบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ

               4. เครื่องหมาย (Psi) หมายถึง ภารกิจของศูนย์ทดสอบบุคคลเกี่ยวข้องกับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา (Psychology)

 


 

ประวัติศูนย์ทดสอบบุคคล

               ศูนย์ทดสอบบุคคล มีจุดเริ่มต้นจากการที่กองทัพอากาศได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการคัดเลือกบุคลเข้าเป็นศิษย์การบิน

อันเป็นภารกิจหลักของกองทัพอากาศ โดยในปี พ.ศ.2513 กองทัพอากาศได้ส่งครูการบินจากโรงเรียนการบินจำนวน 2 คน และนายทหารจาก

กรมกำลังพลทหารอากาศ จำนวน 2 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน การคัดเลือกศิษย์การบินที่ Personel Selection Training School และ Officer and

AircrewSelection Center ณ ฐานทัพอากาศ Biggin Hill ประเทศอังกฤษภายหลังเมื่อคณะฯ กลับจากการศึกษาดูงาน ได้มีการจัดทำแบบทดสอบ

คัดเลือกศิษย์การบินขึ้นโดยส่ง น.อ.ผวน สมปรีดา (ยศขณะนั้น) อาจารย์สังกัดโรงเรียนนายเรืออากาศไปศึกษาหลักสูตร Personnel Selection ณ

ฐานทัพอากาศ Biggin Hill ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 เดือน และได้ทำรูปแบบการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศอังกฤษมาใช้โดยได้

ทดลองใช้ ทดสอบเป็นเวลา 2 ปี มีการวิเคราะห์ผลหาค่าสถิติจนเป็นที่น่าเชื่อถือ ในปี พ.ศ.2519 จึงขออนุมัตินำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนี้มาใช้ในการ

สอบคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศนับเป็นครั้งแรกที่นำแบบทดสอบความถนัดมาใช้ใน ทอ.ต่อมาได้นำการทดสอบความถนัดมาใช้ในการคัด

เลือกบุคคลเข้ารับราชการ และเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. เพราะการวัดและประเมินผลการศึกษาด้วยการวัดทางด้านความรู้ทางการ

ศึกษา (Achivement) แต่เพียงอย่างเดียวไม่ครอบคลุมและทั่วถึงการทดสอบความถนัดจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำนายได้ว่าบุคคลนั้นจะประสบความ

สำเร็จในการทำงานหรือการศึกษามากน้อยเพียงใดสำหรับการทดสอบความถนัดบุคคลของศูนย์ทดสอบบุคคลในปัจจุบันนี้ น.อ.ผวนฯ ได้ทำรูปแบบ

การสอบของกองทัพอากาศอังกฤษในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศอังกฤษ ซึ่ง

ประกอบด้วยการสอบปัญหาข้อเขียน (Paper Test) และการสอบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรายบุคคลมาใช้เช่นกัน หลังจากนั้นกองทัพอากาศได้

พิจารณาเพิ่มเติมวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดโครงการคัดเลือกบุคคลขึ้น 2

โครงการ ดังนี้

                 1.โครงการระยะสั้น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทดสอบความถนัดในด้านการบินขึ้นและจัดให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือก

ต่าง ๆ เช่นเดียวกับกองทัพอากาศอังกฤษ

                 2.โครงการระยะยาว เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกบุคคลทุกระดับที่เข้ารับราชการและเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

 

               - 12 ส.ค.22 ผู้บัญชาการทหารอากาศ อนุมัติให้กรมกำลังพลทหารอากาศ ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศพิจารณาจัดตั้งศูนย์การ

คัดเลือกบุคคลขึ้น เพื่อรับผิดชอบการคัดเลือกบุคคลให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพอากาศ

 

               - 28 พ.ค.23 คณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งอัตรากองทัพอากาศ ได้มีมติให้มอบภารกิจการคัดเลือกกำลังพลให้กรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศดำเนินการ และจัดตั้งเป็นศูนย์การคัดเลือกกำลังพลทหารอากาศ

 

               - 27 มิ.ย.23 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เสนอจัดตั้งอัตราศูนย์การคัดเลือกกำลังพลกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) โดยแก้ไขภารกิจการ

แบ่งมอบขอบเขตความรับผิดชอบและลักษณะงานให้มีความเหมาะสม

 

               - 5 มี.ค.24 เจ้าหน้าที่ชุดทำงานฯ พิจารณาจัดตั้งอัตราศูนย์การคัดเลือกกำลังพลกองทัพอากาศและมีมติให้แก้ไขภารกิจโดยเปลี่ยนชื่อ

ใหม่ว่า “ศูนย์ทดสอบความถนัดบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ”

 

               - 19 ธ.ค.24 ผู้บัญชาการทหารอากาศอนุมัติให้ใช้อัตราศูนย์ทดสอบความถนัดบุคคล(เพื่อพลาง) โดยใช้อัตราเฉพาะกิจมี น.อ.วีระเดช

มานิกบุตร(ยศขณะนั้น) ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากองทดสอบความถนัดบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

               - 1 มิ.ย.30 ผู้บัญชาการทหารอากาศได้อนุมัติอัตราจริงตามคำสั่ง ทอ.ลับที่ 196/30 ได้จัดตั้งกองทดสอบบุคคลโดยกำหนดให้รอง

เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ซึ่งขณะนั้นคือ น.อ.ไชยา นัยนานนท์ (ยศขณะนั้น) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน้ากองทดสอบความถนัดบุคคล

ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จึงได้ยึดถือวันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วย นับแต่นั้นมา

 

               - 1 ต.ค.39 มีการแก้ไขอัตราใหม่ตามคำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ) ลับที่ 171/39 ลง16 ก.ค.39 กำหนดให้ “ศูนย์ทดสอบบุคคล” เป็น

หน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ โดยมี น.อ.กิจจา ธนะรัตน์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบบุคคลฯ ท่านแรก

 

               - 1 เม.ย.52 กองทัพอากาศได้ปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากองทัพอากาศ 2539 และให้ใช้โครงสร้างการจัดอัตรากองทัพอากาศ

2552 ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ลับที่ 40/52 โดย “ศูนย์ทดสอบบุคคล” ได้ปรับโครงสร้างจากหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการฝึกศึกษาทหาร

อากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์ทดสอบบุคคลฯ ได้เนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวรการทดสอบบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งข้าราชการไปเข้ารับการศึกษา อบรม ดูงานทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งดำเนินโครงการวิจัย

และพัฒนาเครื่องมือทดสอบให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลของกองทัพอากาศที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศสามารถตอบสนองภารกิจ การคัดเลือกบุคคลของกองทัพอากาศ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ