พิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น และหน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส.ของ ยศ.ทอ.


พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น และหน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส.ของ ยศ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง