ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ศบ.ทร.



ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ศบ.ทร. ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ฯ

ชั้น ๓ อาคารหอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๕