ทดสอบวิภาววิสัย เพื่อคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๖ศทบ.ยศ.ทอ.สนับสนุนการทดสอบวิภาววิสัย เพื่อประกอบการคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ 
ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๖ ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติศทบ.ฯ ชั้น ๓ อาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย.๖๕