การทดสอบวิภาววิสัยให้กับ ขว.ทอ.เพื่อสอบคัดเลือก เสมียน สน.ผชท.ทอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการสนับสนุนการทดสอบวิภาววิสัยให้กับ ขว.ทอ.
เพื่อสอบคัดเลือกเสมียน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ ประจำปี ๖๕ ณ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๕