ทดสอบวิภาววิสัย ข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกรับทุนศึกษาหลักสูตร ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๖


 


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการสนับสนุนการทดสอบวิภาววิสัย เพื่อประกอบการคัดเลือกข้าราชการรับทุนศึกษา
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร 
ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๖
ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ฯ ชั้น ๓ อาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๕