ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เพื่อคัดเลือกเป็น นพอ.ปี ๖๕