ทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทร.ประจำปี ๖๕ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทร.

ประจำปี ๖๕