ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทอ.ประจำปี ๖๕ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือก นตท.ในส่วนของ ทอ.

ประจำปี ๖๕