ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ทอ. ประจำปี ๖๒ ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ทอ. ประจำปี ๖๒

ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.(หอสมุด ทอ.ชั้น ๓) เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๖๒