ทดสอบวิภาววิสัยผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๘ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๘ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ฯ ชั้น ๓ อาคารห้องสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๑