ทดสอบวิภาววิสัย ข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกรับทุนศึกษาหลักสูตร ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๒


 


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย เพื่อประกอบการคัดเลือกข้าราชการรับทุนศึกษาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร

ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๖๒ ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ฯ ชั้น ๓ อาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๑