ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เพื่อคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัด ทอ. ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย เพื่อคัดเลือกทหารกองหนุน สังกัด ทอ.บรรจุเข้ารับราชการเป็น น.ประทวน

ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน (พระตำหนักที่ประทับ) ๙๐๔หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง

ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ. ชั้น ๓ อาคารหอสมุด ทอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๖๑.