ทดสอบวิภาววิสัยข้าราชการ บน.๔น.อ.หญิง อัญจนา รวมจิตร์ รอง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และคณะได้ทำการทดสอบ วิภาววิสัย แก่ข้าราชการ กองบิน ๔ เพื่อเก็บข้อมูลในการหาค่า

Norms ให้แก่แบบทดสอบ ณ อาคารอเนกประสงค์กองบิน ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙