ทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการใน สป.ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ ใน สป. ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.

(หอสมุด ทอ.ชั้น๓) เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๙