ทดสอบวิภาววิสัยหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME)ณ ต่างประเทศน.ท.วิสิน เทียนแพร่นิมิตร หน.ผทว.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะได้ทำการทดสอบวิภาววิสัยให้แก่ ข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตรการ

ศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME)ณ ต่างประเทศ ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.(หอสมุด ทอ.ชั้น๓) เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙