ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒น.ต.หญิง อังค์วรา กุลศิริวนิชย์ นทส.ผทถ.ศทบ.ยศ.ทอ.และคณะได้ทำการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร

การปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๒ จำนวน ๑๖ คน เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๙