ทดสอบวิภาววิสัยหลักสูตรพลขับรถ รุ่นที่ ๘๖


   


น.อ.หญิง อัญจนา  รวมจิตร์ รอง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และคณะ ได้ทำการทดสอบ วิภาววิสัยให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพลขับรถ รุ่นที่ ๘๖

จำนวน ๓๕ คน เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย.๕๙