สอบสัมภาษณ์บุคลพลเรือน เหล่า นบ. ประจำปี ๕๙ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ให้แก่พลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็น น.สัญญาบัตรหญิง เหล่า นบ.ของ ทอ. ประจำปี ๕๙

ณ ห้องสัมมนา หอสมุด ทอ. ชั้น 4 เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๕๙,๐๘๐๐-๑๒๐๐