ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกนักบินหญิงศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ให้แก่พลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็น น.สัญญาบัตรหญิง เหล่า นบ.ของ ทอ.ประจำปี ๕๙

ณ ห้องสัมมนาหอสมุด ทอ.ชั้น ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙,๐๘๐๐-๑๒๐๐