ทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกนักเรียนดุริยางค์ ทอ. ประจำปี ๕๙น.ต.หญิง อังค์วรา  กุลศิริวนิชย์ นทส.ผทถ.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะได้ทำการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น

นักเรียนดุริยางค์กองทัพอากาศ ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.(หอสมุด ทอ.ชั้น๓) เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค.๕๙