ทดสอบวิภาววิสัยให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพลขับรถ รุ่นที่ ๘๕น.ท.วิสิน เทียนแพร่นิมิตร หน.ผทว.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะ ได้ทำการทดสอบ วิภาววิสัยให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพลขับรถ รุ่นที่ ๘๕

ณ กองวิชาการ ขส.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙