ทดสอบความถนัด นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิตแผนกทดสอบความถนัด ศทบ.ยศ.ทอ. ได้ทำการบรรยายและทดสอบความถนัด แก่นักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ด้านการบิน และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำการฝึกบิน ณ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร ๑๑ ชั้น ๑๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มี.ค.๕๙