ทดสอบวิภาววิสัยข้าราชการ บน.๕๖น.อ.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะได้ทำการทดสอบ วิภาววิสัย แก่ข้าราชการ กองบิน ๕๖ เพื่อเก็บข้อมูล

ในการหาค่า Normsให้แก่ แบบทดสอบ ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๕๙