ทดสอบวิภาววิสัยหลักสูตรครูทหารชั้นประทวน ประจำปี ๕๙น.ท.วิสิน  เทียนแพร่นิมิตร หน.ผทว.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะได้ทำการทดสอบ วิภาววิสัย ข้าราชการที่จะเข้ารับการศึกษา

ในหลักสูตรครูทหารชั้นประทวนประจำ ปี ๕๙ ณ ห้องบรรยาย คท.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๕๙