สอบคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (PME)ณ ต่างประเทศน.ท.วิสิน  เทียนแพร่นิมิตร หน.ผทว.ศทบ.ยศ.ทอ.ได้ทำการทดสอบวิภาววิสัย เพื่อสอบคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรการศึกษา

วิชาชีพทางทหาร (PME) ณ ต่างประเทศ ณ ห้องทดสอบอัตโนมัติ ศทบ.ยศ.ทอ.(หอสมุด ทอ.ชั้น๓) เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๕๙