สอบคัดเลือกนักเรียนบังคับบัญชา น.อ.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และคณะได้ทำการทดสอบวิภาววิสัย นักเรียนนายเรืออากาศชั้นปีที่ ๔

เพื่อทำการคัดเลือกนักเรัยนบังคับบัญชา ณ กองวิชาการทหาร รร.นนก. เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๕๙