ทดสอบวิภาววิสัยข้าราชการ บน.๑น.อ.หญิง อัญจนา รวมจิตร์ รอง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.และคณะได้ทำการทดสอบ วิภาววิสัย แก่ข้าราชการ กองบิน ๑ เพื่อเก็บข้อมูล

ในการหาค่า Normsให้กับ แบบทดสอบ ณ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๙