ซ้อมดับเพลิง น.อ.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. และคณะร่วมประชุมชี้แจง เรื่องการซ้อมดับเพลิงร่วมกับ กวบ.ยศ.ทอ.

ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ อาคารห้องสมุด ชั้น๓ เมื่อวันที่๑๑ ก.พ.๕๘