ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมถึงสาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการดับเพลิง ปี ๖๑


                     

               

                

               

               

               

                      


ฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ อาคารหอสมุด ทอ. รวมถึงสาธิตและฝึกปฏิบัติวิธีการดับเพลิง โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ

ของ ศทบ.ยศ.ทอ., กวบ.ยศ.ทอ. และหนังสือข่าว ทอ. เข้าฝึกซ้อม เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑