สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนิรภัย

"เรื่อง ศูนย์ทดสอบบุคคล รวมใจป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ"       ศทบ.ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนิรภัย "เรื่อง ศูนย์ทดสอบบุคคล รวมใจป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนสามารถ 
เผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติฯ 
ที่อาจเกิดในอนาคต
 เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ ก.ย.๖๑ โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับภัยพิบัติฯ แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย และสึนามิ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
      ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
      ๒. เกิดความตระหนักในอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
      ๓. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เมื่อประสบภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ทำงาน


                      แผ่นดินไหว