แผนกวิจัยและพัฒนาการทดสอบ ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

ทำการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์นักบิน เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมของนักบินตามประเภทอากาศยาน 


 

 ณ กองบิน ๕ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕