ทดสอบวิภาววิสัย นทน.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแบบทดสอบศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบวิภาววิสัย นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๔๐
เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานแบบทดสอบ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ ก.ย.๖๕