ทดสอบความถนัด ศบ.ของ ทอ.รุ่น น.๑๕๑-๖๕-๒ เพื่อจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ  


 


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดเพื่อรวบรวมผลการทดสอบจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ
ณ โรงเรียนการบิน จว.นครปฐม วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๕