ทดสอบความถนัด เพื่อจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ คัดเลือก ศบ.ของ ทอ.


 

 


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดเพื่อรวบรวมผลการทดสอบจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบที่จะใช้สำหรับคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.

ณ โรงเรียนการบิน จว.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ก.ค.๖๕