ทดสอบความถนัด ศบ.ของ ทอ.รุ่น น.๑๔๘-๖๔,น.๑๔๙-๖๔-๒,น.๑๕๐-๖๕-๑ เพื่อจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ  


 

 


ศทบ.ยศ.ทอ.ดำเนินการทดสอบความถนัดเพื่อรวบรวมผลการทดสอบจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานของแบบทดสอบ

ณ โรงเรียนการบิน จว.นครปฐม ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ก.ค.๖๕