พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนน.อ.สุริยา ราชขันธ์ ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

ณ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๕