พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนน.อ.สุริยา ราชขันธ์ ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
 น.ส.สุภัชญา พิกุลเทศ ได้รับการประดับเครื่องหมายยศเป็น จ่าอากาศตรีหญิง สุภัชญา พิกุลเทศ  
ณ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๕