พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน


 

 


น.อ.ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ทั้งนี้ พ.อ.อ.หญิง จามจุรี อินเทรีย์,

พ.อ.ท.หญิง อุษา ใจตาบุตร และ จ.อ.หญิง กัญญ์นิษฐา มณีเดชารัชต์ ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ ณ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒