พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนน.อ.ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

ณ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐