พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน


 


น.อ.ชัยวัฒน์ แจ่มดวง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน

ทั้งนี้ จ.อ.ธนพงษ์ ขาดรัมย์ จนท.ทส.ผทว.ศทบ.ยศ.ทอ.ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ ณ ศทบ.ฯ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๑