พิธีประดับเครื่องหมายยศทหารสัญญาบัตร


 

 

 


พล.อ.ท.ฉัตรชัย บุญญานุรักษ์ จก.ยศ.ทอ เป็นประทานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ทั้งนี้ น.ท.หญิง สุนารี แจ่มดวง

หน.ผทถ.ศทบ.ยศ.ทอ. และ น.ต.หญิง นัชชา พวงเงิน รอง หน.ผวท.ศทบ.ยศ.ทอ. ได้รับการประดับเครื่องหมายยศ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๕๙