พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ได้จัดพิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. โดย น.อ.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร อดีต ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ได้ส่งมอบหน้าที่

ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ต่อให้กับ น.อ.ชัยวัฒน์  แจ่มดวง ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.ท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙