พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนน.อ.ณรงค์ศักดิ์  พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด ศทบ.ยศ.ทอ.

แก่ จ.ท.ธนพงษ์ ขาดรัมย์ ตำแหน่ง จนท.ทส.ผทว.ศทบ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙