พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนน.อ.ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผอ.ศทบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัด ศทบ.ยศ.ทอ.

แก่ พ.อ.ต.หญิง สโรชา อิ่มใจ ตำแหน่ง จนท.วพทส.ผวท.ศทบ.ยศ.ทอ.เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙