ศทบ.ฯ รับรางวัลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ยศ.ทอ.ปี ๖๕ ในระดับดีเด่นพลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ จก.ยศ.ทอ.มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
ศูนย์ทดสอบบุคคล กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีผลการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในระดับดีเด่น เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๕ โดยแบ่งกลุ่มการคัดเลือกและประเมินผ่านเกณฑ์ ๔ มาตรฐาน ๑๒ ตัวบ่งชี้จากการตรวจสอบและประเมินผลฯ เมื่อวันที่ ๒ – ๑๒ พ.ค.๖๕