นำเสนอผลงาน Quality Control Circle (QCC) รอบที่ ๒


 

วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๕ ขรก.ศทบ.ฯ นำเสนอผลงาน Quality Control Circle (QCC) ในการตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.


วันที่ ๒๙ มิ.ย.๖๕ ขรก.ศทบ.ฯ นำเสนอผลงาน Quality Control Circle (QCC)
ในการตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.