เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ตามคำแนะนำ คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้วันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ ขรก.ศทบ.ฯ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"การจัดการความรู้ตามคำแนะนำ คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้"
และนำเสนอผลงาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพรายงานผลการทดสอบวิภาววิสัย ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.