ขรก.ศทบ.ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณจาก จก.ยศ.ทอ.วันที่ ๔ เม.ย.๖๕ ขรก.ศทบ.ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ได้เป็นผู้เสียสละ ทุ่มเท เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕” จาก จก.ยศ.ทอ. ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้ ขรก.ในหน่วยงานมุ่งมั่นที่จะทำให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงาน