สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๕๕


 


สอบสัมภาษณ์ ศบ.ทอ. ปี ๕๕ ณ ห้องสัมมนา รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อ วันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ย. ๕๕